košík přihlášení registrace pokladna

  Zákazník: nepřihlášen   Stav košíku:  žádné zboží není v košíku   


Kategorie:
Modely z naší dílny
Podprsenky s kosticí
Zmenšovací - minimizer
Sport
Mateřské
Podprsenky bez kostic
Stahovací kalhotky
Body / korzety / podvazkové pasy
Kalhotky / panty / hipster / tanga
Tílka / topy / košilky
Doprodej se slevou
Podprsenky s výztuží
Plavky pánské
Plavky dámské
Pánské prádlo
Doplňky
Pyžama
Oblečení pro volný čas
AKCE ! !
shapewear - stahovací prádlo
Plavky dámské dvoudílné
Plavky dámské - tankiny
Zdravotní - protetické
Univerzální přizpůsobivé košíčky
Spodničky a kombiné
Legíny a kalhoty
Plavkové kalhotky


Služby OnLine:
Tabulka velikostí
Tabulka barev
Už nevím heslo
Doporučení k údržbě
Obchodní podmínky
Dodací podmínky
Ochrana osobních údajů


Kontakt:
 ZÁZEMÍ – HOBI
 s.r.o.
 5. května 651
 580 01 Havl. Brod
 IČO: 28763653
 DIČ: neplátce DPH
 Tel: 603 824 756
 obchod@hobi.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26119  Obchodní podmínky internetového obchodu www.hobi.cz

  Provozovatel:
  ZÁZEMÍ-HOBI s.r.o.
  5. května 651
  580 01 Havlíčkův Brod

  IČ: 28763653
  DIČ: CZ28763653
  Nejsme plátci DPH.

  1. Úvodní ustanovení

  1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé užíváním stránek www.hobi.cz nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi provozovatelem ZÁZEMÍ-HOBI s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

  1.2. Veškeré smluvní vztahy týkající se internetového obchodu www.hobi.cz se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Obchodními podmínkami se řídí Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a Občanským zákonem č. 40/1964 Sb.

  1.3. Ustanovení odlišná od obchodních podmínek lze možné sjednat v kupní smlouvě

  1.4. Kupující vyhotovením objednávky akceptuje obchodní podmínky.

  2. Uzavření kupní smlouvy

  2.1. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

  2.2. Veškeré zveřejněné informace, například: popisy, specifikace, fotografie zboží jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost kupujícímu.

  2.3. Při objednání zboží bude kupující vyzván k vyplnění objednávkového formuláře na stránkách www.hobi.cz.

  2.4. Před odesláním objednávky zboží bude vypočtena celková cena za zboží včetně balného a dopravy. Ceny zboží jsou platné ve chvíli uskutečnění objednávky. Pokud cena objednaného zboží převýší stanovenou mez, nebude účtováno dopravné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, změnou DPH, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

  2.5. Při uplatnění Slevového kupónu je třeba tento zadat přímo při pořízení objednávky na www.hobi.cz. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel. Zadaná sleva se již zpětně do hodnoty objednávky nepromítá, ale bude odečtena přímo na daňovém dokladu při odeslání zboží.

  2.6. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

  2.7. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za zboží na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem a dodacím listem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

  3. Platební podmínky

  3.1. Platbu za zboží lze uskutečnit dobírkou.

  4. Dodání zboží

  4.1. Místo dodání zboží je dodací adresa uvedená v objednávce zboží. Zboží se považuje dodané doručením na takto uvedenou adresu. Odpovědnost za poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího momentem předání zboží na této adrese. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodu ležících na jeho straně, nese náklady spojené s tímto dodáním.

  4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  5. Záruka

  5.1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v on – line katalogu na webových stránkách www.hobi.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

  5.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami - ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.

  5.3. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit telefonicky, e-mailem či doporučeně písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení, telefonickou, elektronickou (e-mailem) případně písemnou formou oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího.

  6. Odstoupení od smlouvy

  6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 'občanský zákoník'), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

  6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu předem domluvenu s provozovatelem e-shopu: www.hobi.cz před odesláním zboží. Náklady na doručení zboží hradí kupující.

  6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100Kč (slovy: jednosto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

  6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající celou kupní cenu (včetně dopravného) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. V případě, že budete požadovat vrácení peněz poštovní poukázkou na adresu, bude z vracené částky odečtena částka za tuto službu, podle ceníku České pošty. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

  6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6.7. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od objednávky nebo od smlouvy v jakémkoliv okamžiku, pokud nabude důvodného podezření, že kupující jedná vůči prodávajícímu v rozporu s dobrými mravy.

  7. Odpovědnost za vady

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku) těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem dostupným na internetových stránkách www.hobi.cz.

  7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  7.3 V případě, že má zboží při převzetí kupujícím vadu, náleží kupujícímu práva z vadného plnění dle ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku.

  8. Reklamace

  Před každým zasláním zboží na reklamaci nás nejprve kontaktujte na tel.: +420 603 824756 nebo na e-mail: obchod@hobi.cz - budete dále informováni o zasílací adrese reklamovaného zboží a dalšímu postupu.

  8.1 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout ihned po jeho převzetí od přepravce! Na případné pozdější zjištění poškození zboží vlivem přepravy nebude brán zřetel! Pokud je zboží poškozeno je nutné bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. V případě osobního odběru má kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím.

  8.2 Před prvním použitím zboží je kupující povinen seznámit se se symboly pro údržbu výrobku a prostudovat přiložené návody a doporučení k ošetřování. V případě nedodržení symbolů a přiložených návodů pro údržbu, nese kupující všechny důsledky, které mu tímto vzniknou sám, a následná reklamace bude shledána neoprávněnou. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z nevhodného používání výrobků, stejně jako z mechanického poškození či neodborného zásahu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, způsobeným obvyklým užíváním zboží ani jeho udržováním. Rovněž nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou zákazníka, poškozením způsobeným nevhodným užíváním, ani zanedbáním péče o zboží. O skrytých vadách, které se objeví v průběhu používání výrobku, je nutné dodavatele neodkladně informovat prostřednictvím e-mailu. O dalším postupu bude zákazník informován.

  8.3 Záruční doba: záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na daňovém dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců na veškeré spotřební zboží.

  U spodního prádla je nutno brát v úvahu, že průměrná životnost spodního prádla a plavek je cca 60 pracích cyklů. Tudíž nelze přijímat k reklamačnímu řízení obnošené ani nešetrně ošetřované výrobky.

  8.4 S reklamovaným zbožím je nutné přiložit popis závady, důvod k reklamaci s návrhem na vyřešení. K reklamaci použijte: Formulář pro reklamaci nebo vrácení zboží, který je součástí každého Dodacího listu nebo Prodejky. Pro reklamační řízení je nutné přiložit kopii účetního dokladu (faktury) nebo Dodacího listu.

  8.5 Dopravu reklamovaného zboží zpět dodavateli plně hradí zákazník. Nezasílejte reklamované zboží na dobírku na adresu provozovatele - nebude přebráno.

  V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mail: obchod@hobi.cz

  9. Ochrana osobních údajů

  9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako 'osobní údaje').

  9.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  9.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Tyto podmínky platí pro konkrétní kupní smlouvu ve znění uvedeném na www.hobi.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto podmínky nabývají účinnost dne 1. ledna 2014. Změny podmínek jsou vyhrazeny.

  10. Závěrečná ustanovení

  10.1 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 OZ. Vzájemné vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

  Kupující bere na vědomí, že koupí zboží, které je v nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání firemních či obchodních názvů a log, registrovaných značek či patentů prodávajícího a jiných osob, není-li stanoveno jinak.

  10.2 Údaje, informace, nabídky a výzvy z reklamních e-mailů, které zasílá ZÁZEMÍ-HOBI s.r.o., nepředstavují návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ani veřejný příslib a nelze si je takto vykládat a ZÁZEMÍ-HOBI s.r.o. z těchto textů zavazovat bez vysloveného, předchozího, písemného souhlasu ZÁZEMÍ-HOBI s.r.o.

  (revize 17. 7. 2016)

Nejsledovanější

5063 - podprsenka MINIMIZER
5363 - podprsenka MINIMIZER

Nejprodávanější

5063 - podprsenka MINIMIZER
5363 - podprsenka MINIMIZER
5089 - podprsenka

Sledujte naše slevy!

50% 72260_A - tankiny s vyztuženými košíčky
20% 74811 - koupací šortky
20% 74813_DO - šortky
20% 86545_DO - bavlněná podprsenka/bílá
20% 72935_DO - plavky slipové

Doporučujeme!

počítadlo.abz.cz 2005